Κατοικίες στο Ναύπλιο
Το κτίριο αυτό περιλαμβάνει ανεξάρτητες κατοικίες. Ο σκελετός του είναι χαλύβδινος με σύμμικτες πλάκες, οι τοιχοποιίες κατασκευάστηκαν από κισηρόλιθο, ο οποίος στη συνέχεια σοβατίστηκε, με εξαίρεση το κλιμακοστάσιο, το οποίο επενδύθηκε με πέτρα.