Ξενοδοχείο στο Τολό
Πρόκειται για ένα διόροφο κτίριο με δύο υπόγεια. Ο σκελετός του κτιρίου είναι χαλύβδινος . Στο δεύτερο υπόγειο απαιτήθηκε η αφάιρεση των μισών υποστυλωμάτων ώστε να εξασφαλισθούν περισσότερς θέσεις parking. Αυτό επιτεύχθηκε με την κατασκευή ενός οροφοδικτυώματος στο 1ο υπόγειο.