Προσθήκη και ενίσχυση κατοικίας στην Ασίνη Αργολίδας
Κατά τη στατική μελέτη για την προσθήκη στο ισόγειο που ήδη υπήρχε, διαπιστώθηκε ανεπάρκεια του σκελετού να αντέξει την προσθήκη, λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος. Οπότε τοποθετήθηκε εξωτερικός χαλύβδινος σκελετός, όπου στηρίχθηκε η προσθήκη. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες έγιναν από κισηρόλιθο κια γυψοσανίδα, και στη συνέχεια τοπικά επιχρίσθηκαν και αλλού επενδύθηκαν με πέτρα.